Regulamin programu karty stałego klienta

I. Zasady ogólne

1. Organizatorem i administratorem programu lojalnościowego SR-H "Rolnik" z siedzibą w Żninie przy ul. 700-lecia 32

(NIP 562-000-43-83).

2. Uczestnikami programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych posiadające Kartę Stałego Klienta.

3. Program ma na celu premiowanie Klientów za zakupy dokonywane w punktach handlowych SR-H "Rolnik" w Żninie.

4. Uczestnicy programu dokonując zakupów w sklepach SR-H "Rolnik" w Żninie uzyskuja punkty za zakup określonej ilości towarów i/lub wydanie określonej kwoty pieniędzy.

5. Przystępując do programu Uczestnik otrzymuje od organizatora Kartę Stałego Klienta, na konto której gromadzi punkty.

6. Za prawidłowe naliczanie punktów odpowiada organizator.

II. Zasady przystąpienia do programu lojalnościowego i korzystania z karty Stałego Klienta.

1. Warunkiem przystąpienia do programu i otrzymania Karty Stałego Klienta jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego.

2. Formularz zgłoszeniowy powinien być potwierdzony przez pracownika SR-H "Rolnik" w Żninie.

3. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy klient:

- wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez SR-H "Rolnik" zawartych w formularzu danych osobowych dla własnych potrzeb marketingowych

- potwierdza autentyczność danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym tj. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania.

4 Każdy posiadacz karty ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z Karty Stałego Klienta.

5. Karta Stałego Klienta jest imienna i opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych SR-H "Rolnik" w Żninie. Karta jest własnością SR-H "ROLNIK" która może ją unieważnić w dowolnym terminie bez podania przyczyny i bez prawa Posiadacza do ubiegania sie o odszkodowanie. Posiadaczowi karty nie wolno jej odstępować.

6. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Stałego Klienta jest posiadacz karty. Prawa wynikające z posiadania Karty Stałego Klienta nie mogą być przenoszone na inną osobę.W przypadku zgubienia karyt lub jej zniszczenia Posiadacz zobowiązany jest do zgłoszenia w/w zdarzenia w punkcie handlowym SRH"Rolnik"lub za pośrednictwem poczty e-mail.

7. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8. Informacje o placówkach handlowych oraz rabatach i ofertach specjalnych wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta są dostępne na stronie www.rolnik.znin.com.pl

9. Klient może posiadać tylko jedną Kartę Stałego Klienta SR-H "Rolnik" w Żninie.

10. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Stałego Klienta jej posiadacz powinien zgłosić się z dokumentem tożsamości do siedziby SR-H "Rolnik" w Żninie przy ul. 700-lecia 32 celem wystawienia duplikatu.

11. Karta Stałego Klienta jest ważna w terminie określonym w niniejszym regulaminie. Posiadacz może w każdym czasie zrezygnować z udziału w programie poprzez pisemne zgłoszenie rezygnacji SR-H “Rolnik”

 

12. Klient akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie w momencie podpisania formularza zgłoszeniowego. Treść regulaminu jest udostępniona w siedzibie i placówkach handlowych SR-H "Rolnik" oraz na stronie www.rolnik.znin.com.pl.

SR-H”Rolnik”nie prowadzi jakiejkolwiek sprzedaży za pośrednictwem internetu.

13. SR-H "Rolnik" w Żninie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zakończenia programu Karty Stałego Klienta w dowolnym czasie. Za termin wniesienia zmian lub zakończenia programu należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie www.rolnik.znin.com.pl i lokalach handlowych SR-H”ROLNIK”.

III.Zasady przyznawania i realizacji punktów

1. Klient uczestnicząc w programie gromadzi punkty na indywidualnym koncie za pomocą Karty Stałego Klienta.

2. Należne punkty będą naliczane tylko w przypadku potwierdzenia danej transakcji za pomocą Karty Stałego Klienta.

3. Przed rozpoczęciem transakcji Uczestnik jest zobowiązany poinformować sprzedawcę o korzystaniu z Karty Stałego Klienta.

4. Nie ma możliwości naliczenia punktów po zakończeniu transakcji np. za okazaniem paragonu.

5. Uczestnik programu za zakupienie:

-1 bochenka chleba o wadze 0,4 kg- 1 kg otrzymuje 1 punkt (z wyłączeniem zakupu chlebów okolicznościowych i czerstwych).

6. Uczestnik programu otrzymuje dodatkowo 1 punkt za każde 30 PLN wydane w ramach jednorazowej transakcji (kwoty z paragonów nie podlegają sumowaniu).

Z punktowania wyłączone są zakupy alkoholu, papierosów i kart telefonicznych.

7. Uczestnik programu za punkty zgromadzone na Karcie Stałego Klienta otrzyma odpowiednio:

  • za 50 punktów – bon o wartości 5 PLN

  • za 120 punktów- bon o wartości 12 PLN

  • za 200 punktów- bon o wartości 20 PLN

  • za 300 punktów- bon o wartości 30 PLN.

Bony podlegają realizacji w placówkach handlowych SR-H "Rolnik".

8. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

9. Realizacja przez Uczestnika bonów towarowych otrzymanych w ramach niniejszego programu lojalnościowego nie podlega punktowaniu.

10. Za dokonane przez Uczestnika zakupy i uzyskany rabat na podstawie otrzymanych bonów, nie jest wydawana reszta w postaci pieniężnej.

11. Czas trwania programu lojalnościowego- do 31 stycznia 2018r.

12. Po zakończeniu programu bony za zgromadzone punkty będą wydawane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018r. Po upływie tego terminu punkty zgromadzone na karcie, bony oraz karta ulegają unieważnieniu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

13.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017r.