Walne Zgromadzenie Członków SR-H ROLNIK

10 czerwca 2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Członkowie przyjęli sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2020r. WZCz udzieliło Zarządowi absolutorium. Zatwierdzone zostały kierunki działań na rok bieżący.